Členství

v hravém spolku

Play Everyday

 

1. Vznik členství

 

       Členství vzniká schválením písemné členské přihlášky radou  spolku.

 

2. Podmínky členství ve spolku:

 

Členem spolku se může stát fyzická osoba (starší 18let) a právnická osoba, která se chce podílet na jeho činnosti v souladu s posláním spolku a která souhlasí s jeho stanovami. Členem spolku se může stát i osoba se sídlem či bydlištěm mimo ČR, zejména tehdy, přispěje-li k činnosti spolku poskytnutím věcného či peněžitého daru, zajištěním či zprostředkováním služby nebo jiným obdobným způsobem.

 

3. Práva členů

 

Členové spolku mají tato práva:

 1. podílet se na činnosti spolku, předkládat návrhy a podněty k jeho činnosti a osobně se účastnit projednávání svých návrhů, účastnit se akcí pořádaných spolku

 2. být informován o činnosti spolku a o jeho hospodaření

 3. dobrovolnými příspěvky a dary, popř. jinou formou přispívat k rozvoji a zajištění činnosti spolku

 4. podílet se na sponzorském programu spolku

 5. obdržet 2 hravé trasy Play Everyday, 1 hravý balíček poštou, 2x měsíčně hravou inspiraci emailem

 

4. Povinnosti členů spolku

 

Členové spolku jsou povinni:

 1. jednat v souladu s posláním spolku a podle svých možností se aktivně podílet na jeho činnosti a přispívat k jeho rozvoji, dobrému jménu a propagaci

 2. plnit usnesení valné hromady, řádně a odpovědně vykonávat svěřené funkce a pracovní činnosti ve spolku

 3. dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy spolku

 4. dbát na dobré jméno spolku

 5. platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou do 31.10. každého roku

 

5. Zánik členství

 

Členství zaniká:

 1. písemným oznámením člena o ukončení členství, u právnické osoby jejím zrušením

 2. úmrtím člena

 3. zánikem spolku

 4. ukončením členství z rozhodnutí radou spolku ze závažných příčin:

  1. při hrubém porušení stanov spolku

  2. jestliže se člen nepodílí na činnosti spolku déle než jeden kalendářní rok

  3. neuhrazením členského příspěvku do 31.10. následujícího kalendářního roku

 

Členské příspěvky byly vnitřním předpisem Play Everyday pro školní rok 2015/2016 stanoveny takto:

1.11.2015 - 31.10.2016 částka 600kč

Členský příspěvek pro školní rok 2015/2016 je člen povinen uhradit do 30 dnů od vzniku členství v Play Everyday na účet spolku 

2500854212/2010.

 

Pokud se chcete stát členy Play Everyday spolku vyplňte přihlášku

- 2 hravé trasy

- hravá inspirace poštou

- hravé emaily 2x měsíčně 

600kč ročně

 • Wix Facebook page
 • Instagram App Icon
 • YouTube Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Blogger App Icon

© 2014 by Martina Chomatova Proudly created with Wix.com